zaterdag 7 november 2020

Het Broeikaseffect - Transformatie 2 / The Greenhouse effect - Transformation 2.

 

Verval / Decay.
De herfst is duidelijk ingetreden in het Hennepbos. De voeding uit de bodem stokt. Vanaf de onderkant beginnen de planten af te sterven. Dit terwijl de bovenkanten van de planten topzwaar zijn door de zaden Een waar feest voor de mussen. Er is weer een nieuwe dynamiek ontstaan in het bos. Stammen buigen, vallen om of breken onder hun eigen gewicht. Het bos wordt transparanter en verandert van kleur in het herfstlicht.

Autumn has clearly set in in the Hemp Forest. The nutrition from the bottom falters. From the bottom, the plants begin to die. This while the tops of the plants are top heavy due to the seeds. A true feast for the sparrows. A new dynamic has emerged in the forest. Logs bend, fall or break under their own weight. The forest becomes more transparent and changes color in the autumn light.

Wortels / Roots


Nu het bovengrondse leven langzaam afsterft wordt mijn aandacht meer getrokken naar de wortels van de hennepplanten. Niet geheel onverwacht, de wortels van de hennepplant spelen al geruime tijd een belangrijke rol in het Oerlandschap. In 2006 is de serie Roots ontstaan waarvan twee werken zijn geïntegreerd in de huidige installatie. Ook in het Panta Rei project kwamen wortels tevoorschijn. 
Ik heb er over geschreven in dit blogbericht.

Now that the aboveground life is slowly dying, my attention is drawn more to the roots of the hemp plants. Not entirely unexpected, the roots of the hemp plant have played an important role in the primeval landscape for quite some time. The Roots series was created in 2006, two works of which have been integrated into the current installation. Roots also appeared in the Panta Rei project.
I wrote about it in this blog post.


Poëzie in de kas / Poetry in the Greenhouse.


De hennepinstallatie is onderdeel van het Broeikaseffect, een kunstproject waarin kunstenaars uit meerdere disciplines 3 seizoenen lang zich laten inspireren door de elementen, de omgeving en elkaar. Een van de georganiseerde evenementen was Poëzie in de kas. Een groep dichters was uitgenodigd om te reageren op het Broeikaseffect en de ontstane kunst. De dichter Albert Dorrestein kwam tot de volgende gedichten bij de hennepinstallatie.

Sorry! No english translation. Translating poetry is too ambitious for me.Alles stroomt ( Panta Rei)


Ik pak mijn zwenkende ziel onder

 mijn armen die van niets weten.

Sla een blik op de sjamaan die met 

zijn wimpers zonder schaduw

preekt van de Panta Rei in het woud.

Hier in het decor van rokende luchten

die het niet over hun hart verkrijgen

om dit leven voorgoed neer te sabelen.

Daar waar de macht van deze geest

geen weerstand aan mij biedt,

sta ik tussen tijden van groei,

mag vergeten om te denken,

ruik wat er niet eerder was,

zie een slak als mijn voorvader,

weeg te weinig voor de zwaartekracht,

word voor eeuwig op mijn plek gezet.


                                                                                                                                                                                Groeiend verzet.


Het valt niet tegen te houden:

die explosie van groene soldaten.

Ze overwoekeren met een duister plan,

het systeem van een onblusbare aarde.

Opgezogen door een luchtige toekomst

waar geen mens als zwervend atoom tegenop kan.

Gruis lijkt hiervoor nooit een naam te hebben,

plant wel een diepe scheur in de geest,

slaat een bres in onze welvoldaanheid,

overbrult een geluid dat er nog niet is.

Wie hier niets te vinden heeft,

valt in het diepe gat van vergankelijkheid.


Maskers af.

Spies je angsten in dit bos met zinnelijke krachten.

Ga liggen voor het te laat is om de grond te ontdekken.

Klim door de hemelse bladeren

voor een lange en innemende voettocht.

Toon je besmeurde en verdrietige gezicht

aan de helden van de natuur.

Blokkeer je kwaadaardige wil

om van graven je lust te maken.

Sla je arm om jezelf en de takken,

je bent één met alles wat er is.


maandag 7 september 2020

Het Broeikaseffect - transformatie / The Greenhouse effect - Transformation.

 De Binnenwereld / The Inner world.


In het vorige blogbericht was te zien hoe de ingezaaide installatie was uitgegroeid tot een hennepbos waarin het groen van de bladeren een allesoverheersende plek in nam. Een deel van de kunstwerken van de basis installatie was niet meer zichtbaar. Wat nog wel zichtbaar was, was een gevolg van ingrepen door mij in het groeiproces. 

Groei was alles bepalend tot ongeveer drie maanden na het inzaaien. Waar op veel plekken de groei nog niet te stuiten was, begon er op andere plaatsen een tweede spoor te ontstaan. Volgroeide hennepplanten begonnen aan de onderzijde blad te verliezen. Stammen werden zichtbaar waardoor een heel nieuw lijnenspel tevoorschijn kwam.

The previous blog post showed how the seeds that had been sown had grown into a hemp forest in which the green of the leaves was dominant. Some of the artworks of the basic installation were no longer visible. What was still visible was a result of interventions by me in the growth process.

Growth was decisive until about three months after sowing. Where in many places the growth could not yet be stopped, in other places a second track began to emerge. Full grown hemp plants started to lose leaves on the underside. Trunks became visible, revealing a whole new interplay of lines.Door het wegvallen van de bladeren kreeg het licht weer kans om de grond te bereiken. Dit bood mij de kans om nieuwe plekken in te zaaien. Verval van het oude en groei van het nieuwe kwamen zo naast elkaar te staan.

The disappearance of the leaves gave the light a chance to reach the ground again. This gave me the opportunity to sow new places. Decline of the old and growth of the new thus came together.Ook de geïntegreerde kunstwerken kwamen letterlijk in een ander licht te staan.

The integrated artworks were also literally put in a different light.
De buitenwereld / The Outer world.


Hoe anders is de dynamiek aan de buitenkant van de installatie. De bovenkant van de hennepplanten is nog volop in ontwikkeling. Waar eerst alle energie in de groei ging zitten gaat nu alle aandacht naar de ontwikkeling van zaden. Een waar paradijs voor de mussen is ontstaan. Het is dan ook vaak gezellig druk in het bos wat van boven gezien een woeste uitstraling heeft gekregen.

How different the dynamics are on the outside of the installation. The top of the hemp plants is still under development. Where all the energy used to be in growth, now all attention is focused on the development of seeds. A true paradise for the sparrows has emerged. It is therefore often pleasantly busy in the forest, which has a fierce appearance seen from above.Nieuwe verbinding / New connection.


Als onderdeel van de installatie heb ik op een gegeven moment een boom met kunstwerken geplaatst. Deze boom stond buiten de dynamiek van het hennepbos en ik had nog geen idee hoe dit bij elkaar moest komen. Uiteindelijk wisten topzware hennepplanten zelf de verbinding te leggen.

At one point, as part of the installation, I placed a tree with artworks. This tree was beyond the dynamics of the hemp forest and I had no idea how this was to come together. In the end, top-heavy hemp plants managed to make the connection themselves.
dinsdag 9 juni 2020

Het Broeikaseffect - groeien / The Greenhouse effect - growing.Kiemkracht / Germination.In het vorige blogbericht was te zien hoe de eerste schets voor deze Panta Rei installatie tot stand kwam en hoe de kale grond ingezaaid werd met vezelhennep zaad. Vanaf dat moment begon de interactie met de onzekerheid van natuurlijke processen. Grote delen ontkiemden voorspoedig. Andere delen ontkiemden juist weer matig. Dit leidde tot een proces van herplanten en gedeeltelijk opnieuw zaaien. Daarnaast dienden zich nieuwe plekken aan die ingezaaid wilden worden.
Uiteindelijk ontstond er een hennep jungle waarin elke plant zijn eigen groeitempo vond.

In the last blogpost I showed how the first sketch for this Panta Rei installation came about, and how fiberhemp seed was planted in bare soil. From this moment on the interaction with unpredictable natural processes started.                                                                                     Many seeds sprouted strong and healthy. Others weren't so strong. This led to a process of replanting and partially resowing. In addition to this, new spots were allocated for sowing.  Eventually a hemp jungle emerged, in which every plant found it's own growing speed.                                                                                                                                                        

Contact.


De eerste weken groeide de hennep voorzichtig. De meeste energie ging zitten in het wortelen. De aanvoer van voedsel en vocht moest eerst op orde zijn. Toen deze basis gelegd was ontstond er een spectaculaire groei waarbij een groei van 10 cm per dag gebruikelijk was.
Al snel maakte de hennep contact met de opgestelde kunstwerken en begon de interactie.

During the first few weeks the hemp grew slowly. Most of its energy went into sprouting roots, because the supply of food and water must first be assured. When this foundation was laid, the growth became spectaculair. An increase of 10 cm a day was usual.                                          Soon the hemp made contact with the installed artworks, and the interaction started.Buigen of Breken / Bending or Breaking.


De volgende fase was het zoeken naar een manier hoe ik mijzelf kon voegen in de groei van de hennep en de interactie met de bestaande kunstwerken.
Het begin was voorzichtig. Een oude voorraad vezelhennep planten van een oogst uit 2003 begon ik te gebruiken voor de eerste ingrepen in de groei. In eerste instantie voorzichtig door het verbinden van stammen met vezels.

The next step was to look for a way to insert myself into the growth of the hemp and the interaction with the artworks. I started carfully. An old supply of fiberhemp plants from a 2003 harvest was used for the first interventions. Primarily, fibers were used to connect the strains.Al gauw werden hele stammen ingezet om de groei te beïnvloeden.

Soon the whole strain was used to influence growth.
Opvallend was dat elke plek in de installatie een eigen dynamiek kreeg en behoefte had aan andere verbindende materialen. Naast de hennep uit de oude voorraad ben ik gebruik gaan maken van een eindproduct van de industriële vezelhennep, bindtouw uit de bouwmarkt. Ook heb ik een klos hennep touw in gebruik genomen uit een atelier erfenis van een bevriende kunstenares.

It was remarkable that every part of the installation had its own dynamic, and its own requirements for connecting material. Aside from the old supply of hemp, I started to use a supply twine, which is the endproducts of industrial fiber hemp. A bobbin rope was also introduced. The rope came from a studio heritage that I received from a artist friend.


Vaak is het werk subtiel en meditatief. Dit wordt afgewisseld met grote ingrijpende gebaren waarbij steeds vaker de grens opgezocht wordt van wat mogelijk is. Terwijl ik bezig was met het zoeken naar de grens van wat de hennep kan hebben kwam er een vraag in mijn gedachten die bleef hangen en misschien wel representatief is voor de tijd waar we in leven.

Hoever kan je de natuur buigen voordat deze breekt?

Wordt vervolgd.

For the most part, the work was subtle and meditative. But the calmth was frequently broken up by bold ventures, as I explored the limits of what hemp can handle. While intervening in such drastic ways a question came into my mind and got stuck there; a question that seems very relevant to the time we live in.
How far can you bend nature before it breaks?

To be continued.

vrijdag 17 april 2020

Het Broeikaseffect - zaaien. / The greenhouse effect - sowing.


Al geruime tijd speelde ik met de gedachte om een groeiend kunstwerk te maken wat het Panta Rei proces tot nu toe zou samenvatten. Dit jaar dient de mogelijkheid zich aan. Een bevriende kweker in mijn woonplaats Noordwijk biedt mij de ruimte om dit idee uit te werken. In een kas, midden tussen de bollenvelden, kan ik een stuk grond van 6 - 12 meter gebruiken om een groeiende installatie te maken. Gedurende 3 seizoenen zal de installatie meegroeien met de stroom van Panta Rei. De volgende fase in deze mooie reis.

For quite a while I was playing with the thought of a growing art installation that would summarise the Panta Rei process. This year the possibility occurred. A grower friend of mine in my hometown Noordwijk offered me a space to realize this idea. In a greenhouse in the middle of the flowerfields, he let me use a stretch of land of 6 by 12m to create a growing art installation. Over the course of three seasons the installation will grow in accordance with the flow of Panta Rei. This is the next phase in this beautiful journey.

Eerste schets / First sketch.
De reis begon in 2014 met het besluit om naar de bron van de Rijn te reizen om van daaruit mee te bewegen met wat zich aandiende. Ik heb op meerdere plekken kunnen werken waaruit vele kunstwerken zijn ontstaan. In 2015 kwam de ervaring van het eerste jaar samen in het tweeluik wat hierboven te zien is.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

Voor de installatie heb ik besloten het tweeluik bij het begin te plaatsen. Deze keer zijn de twee delen uit elkaar gehaald om zo een nieuwe ingang te creëren.

The journey started in 2014 with my decision to travel to the source of the Rhine, and to thenceforth work with what was presented to me. I worked in several places and many artworks materialized. In 2015 the experiences of the first year came together in the diptych presented above.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

The diptych was placed at the start of the installation. The panels where separated to create a new entrance.De volgende jaren bleken achteraf gezien de aanloop naar het sjamanistische ritueel de Vision Quest. Bij de eerste schets voor deze installatie zullen de werken die rondom de Vision Quest zijn ontstaan een belangrijke rol vervullen. In het hart van de installatie maken de Talking Drums de verbinding met de windrichtingen.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

The following years were, in retrospsective, a preface to the Shamanic ritual of the Vision Quest. For the first sketch of this new art installation, the works created around the Vision Quest will play an important role. In the heart of the installation the Talking Drums make a connection with the wind directions.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

Oost.

Zuid.


Centraal tussen de Talking Drums is de sculptuur "Mus, Ma en Kleine Zwaan" geplaatst.


Centrally located, between the Talking Drums, the sculpture "Mus, Ma and Little Swan" is placed.Het laatste deel van de schets wordt gevomd door een opstelling van de reflecterende werken uit de serie "Portet van de Sjamaan".


The last part of the sketch is formed by a setup of the reflecting works from the series "Portrait of the Shaman".

Zaaien / Sowing.


De opstelling van de bestaande kunstwerken zie ik als de eerste schets. Het echte werk moet nu nog gaan beginnen. Sinds 2003 is vezelhennep een van de basismaterialen waar ik mee werk. Door de jaren heen is het regelmatig in mijn werk verschenen. In deze groeiende installatie krijgt de hennep de hoofdrol. Het hele stuk van 6 - 12m heb ik ingezaaid met hennepzaad met als doel dat er een interactie ontstaat tussen de bestaande kunstwerken, de groeiende hennep en mijzelf.
Wordt vervolgd!

I consider the current arrangement of the artworks present as a first sketch. The real work has yet to begin. Since 2003 fiberhemp is one of the basic matters that I work with. Through the years it appeared in my work on a regular base. In this growing installation the hemp has a central role. The whole stretch of 6m - 12m I sowed with hempseed. I aim to create an interaction between the artworks present, the growing hemp and myself.
To be continued!