zondag 11 december 2016

Drie Dikke Dames / Three Big Ladies. In het vorige bericht schreef ik over het proces om op de juiste plek voor de quest terecht te komen en hoe deze begrensd werd. Op de plek was veel begroeiing. Door het verkennen van de questplek ontstonden er nieuwe paden en zo kreeg de plek een indeling waar uiteindelijk drie voorkeursplekken overbleven. Deze drie voorkeursplekken representeerde voor mij de indeling van de werkelijkheid zoals je die bij veel van de oude natuurvolken tegenkomt. Namelijk de middenwereld: dit is de wereld zoals wij die zintuigelijk ervaren. De onderwereld: dit is de wereld van het onderbewustzijn, de wereld van moeder aarde. En als laatste de bovenwereld: dit is de kosmos, het universum, god. Op mijn questplek was de middenwereld een plek met vrij uitzicht op de vallei, mooie vergezichten met zelfs in de verte de lichtjes van de bewoonde wereld. De onderwereld was een omsloten plek waar nauwelijks visueel contact met de buitenwereld was. De bovenwereld was een grote rots op een hoek van mijn questplek. Deze rots was een goede plek om te mediteren en om 's avonds naar de sterren te kijken. De rots was groter dan je in deze omgeving zou verwachten en deed me sterk denken aan de rotsen bij de bron van de Rijn waar het Panta Rei project begon.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2014/11/de-ateliers-studios.html

In my last blogpost I wrote about the process of finding the right spot to have my vision quest, and what the borders of this location would be. On the spot that I chose there was a lot of vegetation. Exploring the perimeters of my spot I formed new pathways through the vegetation, creating different locales. Eventually this resulted in me finding three places of preference. These places resembled to me a subdivision of reality that is often found in the worldview of indigenous tribes. The middle world: this is the world we experience with our senses. The underworld: this is the world of the subconscious, the world of mother earth. And lastly, the upper world: the cosmos, the universe, god. On my quest spot that represented the middle world there was a clear view over the valley. In the far distance the lights of civilization could be seen. The spot that represented the underworld was an enclosed location with limited visual contact with the outside world. The spot that resembled the upper world was a big rock in the corner of my quest domain. This was a fine place to meditate and look at the stars at night. The rock was bigger than you would expect in these surroundings. It made me think of the rocks I encountered at the source of the river Rhine; the place where the Panta Rei project started.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2014/11/de-ateliers-studios.htmlDrie Dikke Dames / Three Big Ladies.In het Oerlandschap heeft het fenomeen 'geboorte' vanaf het eerste moment een belangrijke plaats in genomen. Zo rond 1990 begon ik steeds duidelijker te voelen dat ik kunst wilde gaan maken. Een groeiend innerlijk signaal wat echter nog geen richting had. De richting werd duidelijk toen mijn vrouw zwanger was van ons eerste kind. In haar zwangerschap ervaarde ik dezelfde zuiverheid en oerkracht die ik ook in de natuur ben tegen gekomen. Het was deze kracht en zuiverheid waar ik met mijn kunst naar toe wilde. Als ik terugkijk op mijn zoektocht zie ik de drie werelden terug die ik ook op mijn questplek tegenkwam.

From the very start the phenomenon 'birth' has played a major role in my Primeval Landscapes. Around 1990 an urge to make art started to take root in me. Back then, it was but a growing inner signal without a clear direction. The direction started to take shape when my wife was pregnant with our first child. In her pregnancy I experienced the same purity and primal force that I encountered in nature. It was this purity and force that I wanted to be the driving force behind my art. Looking back on this history I encountered the three worlds I also encountered during my vision quest.
De Middenwereld / The middle world.


Toen ik in 1993 de gevonden richting begon uit te werken was olieverf mijn medium. De wereld die ik ervaarde was de middenwereld. De schilderijen waren dan ook opgebouwd met herkenbare elementen. De verbinding tussen de natuur en de zwangerschap werd gemaakt door de zwangerschap in de natuur te plaatsen en al schilderend de verbinding te zoeken.

When in 1993 I started exploring this new direction, oil paint was my medium. The world I experienced was the middle world. My paintings were composed with recognizable elements. The connection between nature and pregnancy was made by creating works that placed pregnancy in nature in an attempt to find the connection while painting.De onderwereld / The underworld.


Het onderbewustzijn begon zich duidelijk te manifesteren na het jaar 2000. Het werken met olieverf voldeed niet langer waardoor ik gedwongen werd een techniek te vinden die aansloot bij mijn innerlijke belevingswereld. Ik kwam uit bij het letterlijk werken met de elementen aarde, water, lucht en vuur. Het werken met de elementen bleek de weg te openen naar het onderbewustzijn waardoor er totaal andere werken ontstonden. Ik zie dit ook regelmatig gebeuren bij deelnemers aan de workshop die ik geef. Door het rechtstreeks werken met de elementen komen er andere energiestromen op gang waardoor het bijvoorbeeld kan gebeuren dat iemand die een leven lang realistisch gewerkt heeft, ineens prachtige abstracte werken gaat maken.

The subconscious clearly started to manifest itself in my work after the year 2000. Working with oil paint no longer fulfilled my needs, so I was forced to find a technique that better connected with my inner world. I started to work literally with the elements earth, water, fire and air. Working with the elements opened the connection with the subconscious which resulted in totally different works. I also see this process on a regular base with participants of my workshop. Directly working with the elements opens different channels of energy. So it can happen that someone who has been making realistic works all her life, suddenly starts to make beautiful abstract works.

Geboorte van het Beest / Birth of the Beast. 90-120cm. 2003.


Veen foetus / Peat foetus. 90-120cm. 2002.


De bovenwereld / The upper world.


Ik werd me bewust dat de bovenwereld ook zijn plek in mijn werk ingenomen had bij het maken van de serie "Big Chief is lief". 'Geboorte' kreeg een andere dimensie. De fysieke geboorte uit de midden wereld is niet meer aan de orde. Het werken met de elementen brengt de (weder) geboorte van de verbinding met onder- en bovenwereld. Door het maken van mijn Oerlandschappen herstel en verstevig ik mijn band met het grote geheel. 

http://www.robvanleeuwen.com/big_chief.htm

When I was working on the series "Big Chief is Lief", I became aware that the upper world had also found its place into my work. 'Birth' got another dimension. Working with the elements brought about the (re)birth of my connection with upper- and underworld. Creating my Primeval Landscapes restored and reinforced my connection with the universe.

http://www.robvanleeuwen.com/big_chief_engels.htmHet volgende leven van Leisteen / The next life of Slate. 80-80cm. 2008.


Fed by Fire, 60-60cm. 2009.


De Vuurfoetus / The Firefoetus. 60-60cm. 2009.

dinsdag 8 november 2016

De Quest.

In mijn vorige blog bericht heb ik verteld hoe het Panta Rei project mij op het spoor van het sjamanistische ritueel de Vision Quest heeft gebracht en hoe de voorbereidingen van invloed waren op mijn nieuwe werk.
http://oerlandschap.blogspot.nl/2016/10/de-kracht-van-konijn-power-of-rabbit.html
De Quest zelf vond plaats in een Spaans natuurgebied, Sacarest. Tijdens een intensieve voorbereiding vond ik langs intuïtieve weg een plek waar ik de vier dagen in isolement wilde gaan doorbrengen zonder voedsel, alleen met water. Dit schept de voorwaarden om diep in 'gesprek' met de natuur te gaan en te kijken wat deze me te vertellen heeft. De beweegruimte tijdens deze 4 dagen is gelimiteerd en wordt begrenst door zelf gemaakte steentjes. Elke zijde een andere kleur. Gele steentjes van klei, bewerkt met konijnenlijm en geel aardpigment. Rode steentjes van klei, bewerkt met caseïne en rood aardpigment. De witte steentjes hebben een kern van gipsplaat met daaromheen meerdere lagen witte kalk. De zwarte steentjes zijn gevonden langs de Rijn en zijn klaar zoals ze zijn.

In my last blog post I told about how the Panta Rei project brought me to the shamanistic ritual, the Vision Quest, and how the preparations influenced my new work.
http://oerlandschap.blogspot.nl/2016/10/de-kracht-van-konijn-power-of-rabbit.html
The Quest took place in a Spanish natural park called Sacarest. During an intense period of preparation I located intuitively the spot where I was going to pass the four days in isolation without any food, just water. This created the conditions for a deep 'conversation' with nature and an opportunity to see what nature has to tell me. The space to move about was limited during these four days and I was confined by a self-made barrier of pebbles. Each side of the barrier had a different color. Yellow pebbles made of dried clay with rabbit glue and yellow earth pigment. Red pebbles made of clay, worked with casein and red earth pigment. The white pebbles had a core of gypsum board with layers of white lime around it. The black pebbles were found on the banks of the river Rhine and were ready as they are.
De vlucht van de Condor / The flight of the Condor.
In het sjamanisme wordt veel gewerkt met de essentie van dieren. Bij de voorbereiding kwam Konijn op mijn pad. Het tweede dier waar ik mee in contact kwam was Condor. Condor is een aaseter die eindeloos kan zweven op de thermiek en grote afstanden kan afleggen. De ogen van de condor zien het verleden en de toekomst. Dit is geen verstandelijk inzicht maar een roep die voert naar je bestemming en waarbij je alles uit je menselijke mogelijkheden kunt halen. Hierin herken ik ook hoe ik mijn kunstwerken maak. Alles uit het verleden wordt gebundelt en groeit door tot een kunstwerk wat voorbij mijn verstandelijke inzichten gaat. Bij het schrijven van dit stukje kwamen een paar werken uit het verleden naar boven. Deze zijn hieronder te zien.

Shamanism works a lot with the essence of animals. During the preparations I came in contact with Rabbit. The second animal that crossed me was Condor. Condor is a scavenger who can float endlessly on thermal and cover great distances. The eyes of Condor see both the present and the future. This is not an intellectual insight but a call that takes you to your destiny to fully explore your human potential. In this I also recognize how I make my artworks. Everything from my past is bundled up and grows beyond my intellectual insights. While writing this a few works from the past came to my mind. You can see them below. 

De eerste verse klei van het nieuwe seizoen / The first fresh clay of the new season, 100-120cm


Fossiel van de vuurvogel / Fossil of the firebird. 65-85cm.

Cracking the code. 100-120cm.


A growing prayer. 120-160cm.zondag 23 oktober 2016

De Kracht van Konijn / The Power of Rabbit.


De essentie van het Panta Rei project is het loslaten van ideëen en plannen. In plaats daarvan bewust worden van de signalen van de natuur en daar op reageren, zowel in mijn kunstwerken als in de "gewone" wereld. Vanaf het begin van het project in 2014 heeft mij dit op vele mooie en verrassende plaatsen gebracht met een groot aantal kunstwerken tot gevolg. Uiteindelijk bracht mij dit vorig jaar voor de tweede keer naar Zwitserland. Geheel tegen de essentie van het Panta Rei project in, zat ik barstensvol met plannen en ideeën. De natuur was echter overduidelijk. De elementen spraken! Stilstand was geboden! Een verslag van deze reis is hier te lezen:
http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html

The essence of the Panta Rei project is letting go of ideas and plans and instead becoming aware of the signals of nature and responding to them, both in my art and in the "regular" world. From the start of the project in 2014 it has brought me to many beautiful and surprising places which resulted in a great number of artworks. Last year it brought me to Switzerland for the second time. Totally against the essence of Panta Rei I was full of plans and ideas. But nature was very clear. The elements spoke! A standstill was the reality. You can find a report of this journey here: 
http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html


Bij thuiskomst na deze intense reis was mij al snel duidelijk dat mijn volgende reisdoel de stilte moest zijn. Dit bracht mij bij een lang gekoesterde wens waarmee ik een aantal jaren eerder mee in aanraking was gekomen, namelijk een sjamanistisch ritueel, de vision quest. In het kort komt het er op neer dat je na een intensieve voorbereiding, vier dagen alleen op een plek in de natuur gaat vasten, om vervolgens te kijken wat de natuur je te vertellen heeft.

Coming home after this intense trip, it soon became clear to me that my next destination had to be the silence. This turned my mind to a desire that I began cultivating a few years ago, a shamanistic ritual, a vision quest. In short it comes down to this: After an intense period of preparation you will be fasting on an isolated spot in nature for 4 days, and see what nature has to tell you.De Kracht van Konijn / The Power of Rabbit.


In het sjamanisme wordt veel gewerkt met de essentie van dieren. Zo werd ik in de voorbereidingsperiode in contact gebracht met Konijn. Met name het speelse karakter van Konijn sprak mij aan. In mijn werk zit er ook altijd een letterlijk element. In dit geval heb ik konijnenlijm aan mijn arsenaal toegevoegd. Het gebruik van konijnenlijm heeft een nieuwe dynamiek in mijn werk gebracht wat inmiddels geleid heeft tot een serie nieuwe werken van klein formaat ( 20-30 cm).

Shamanism works a lot with the essence of animals. During the preparation period my I was brought in contact with Rabbit. In particular the playful character of Rabbit appealed to me. 
In my work there is often a literal element; in this case I added Rabbit glue to my arsenal. The use of Rabbit glue brought a new dynamic to my work which already led to a series of works of small size ( 20-30cm).

KvK 1. 20-30,5cm.

KvK 2. 20-30cm.

KvK 3. 20-30cm.

KvK 4. 20-30cm.
KvK 5. 20-30cm.
KvK 6. 20-30cm. 

KvK 7. 20-30cm.
KvK 8. 20-30cm.


KvK 9. 20-30cm.

KvK 10. 20-30cm.


zaterdag 25 juni 2016

De Stroom en de Schaduw / The Flow and the Shadow.


Door de jaren heen heb ik mijn werk altijd in series opgedeeld. Series als Boswerk, Leileven en Big Chief is Lief. Tijdens elke fase van het Panta Rei project blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen nieuw ontstane werken met eerder gemaakt werk. Steeds meer ga ik de samenhang tussen alle ontstane werken zien en deze als één geheel ervaren.
Bij mijn allerlaatste werk is de relatie met het verleden helemaal duidelijk zichtbaar. In 2006 heb ik een serie vierkante Oerlandschappen gemaakt. Bij twee werken ging ik in de opbouw van het frame al zo ver, dat ik op dat moment nog niet in staat was om deze tot een einde te brengen. Hierdoor belanden de twee werken in een begin stadium op de plank. Bij het maken van de serie Boswerk in 2011 kwamen ze weer tevoorschijn waarna uit een van de twee deze "Boom" groeide.

Through the years I divided my work in series like Forrest works, Slate live and Big Chief is lief. During every phase of the Panta Rei project a clear relation occurred between recent and older works. More and more I start to see the interconnection and experience the unity.
In my latest work the relation with the past is clearly visible. In 2006 I made a number of square Primeval Landscapes. With two works I already put so much effort in creating the frame, that at that time I was not yet able to complete them. They went in stock in a premature state. While making the series "Forrest works" they surfaced again. One of the two grew into the "Tree" below.

Boom 5. 120-120cm 2011 / Tree 5 120-120cm. 2011.


De tweede groeide een stuk verder maar bleef uiteindelijk steken. Ik vermoed dat dit te maken heeft met materie gevoeligheid. Ik liep vast bij het gebruik van kalksteen. Dit jaar kon ik pas verder door de omgang met kalk die ik mezelf in het Panta Rei project heb aangeleerd. Uiteindelijk is hij doorgegroeid naar "De Stroom en zijn Schaduw".

The second one grew but eventually stuck. I suspect this has to do with my sensitivity for the matter. I seized when using lime. This year I could continue with a way of working with lime I learned in the Panta Rei project. Eventually it grew into "The flow and the Shadow"

Achterkant / Backside


Stadium 2011 / Stage 2011


De Stroom en de Schaduw / The Flow and the Shadow. 120-120cm. 2016
                                                                                                             Groeiende Grotten / Growing Caves.


In het Oerlandschap is mijn omgang met de materie letterlijk. Het zand, de klei en alle andere materie is wat het is en staat niet symbool voor iets anders. Ook de elementen aarde, water, lucht en vuur kunnen zich letterlijk manifesteren. Dit letterlijke element zit ook in de titels, in dit geval de Groeiende Grotten. Met enige regelmaat belande ik op diverse plekken in grotten. De meegenomen materie was de basis waaruit deze werken groeiden. "Groeiende Grotten" was voor mij dan ook een logische naam voor deze werken. 

In the Primeval Landscape I treat the matter literal. The sand, the clay and all other matter is what it is and is not a symbol for something else. Also the elements earth, water, fire and air can manifest themselves literal. This literal element is also present in the titles, in this case the "Growing Caves". With some regularity I ended up in caves. The matter I brought from these places was the foundation for the growth of these works. "Growing Caves" for me was a logical name.

Groeiende Grot 1 / Growing Cave 1. 100-100cm

Groeiende Grot 2 / Growing Cave 2. 100-100cm.

Groeiende Grot 3 / Growing Cave 3. 100-100cm.

Groeiende Grot 4 / Growing Cave 4. 100-100cm. 
                                                                                                                                                                    Ook bij de 'Groeiende Grotten' bleek weer een duidelijke relatie te zijn met een eerdere periode. Deze keer gaat het terug naar het allereerste begin. Rond 1995 wist ik wel dat ik kunst moest maken. Ik had echter nog geen idee hoe en zeker niet waarom. Dit kreeg voor het eerst richting na het lezen van de "Allegorie van de Grot" van Plato. De wereld ervaren zoals het is, los van mening en emoties. Hieronder een link naar een animatie waarin dit duidelijk gemaakt wordt.


With the "Growing Caves" there is also a clear connection with earlier times. This time it goes all the way back to the beginning. Around 1995 I knew I had to make art but had no idea how and why. My first clue I got from reading Plato's "The allegory of the cave". Experiencing the world as it is, free from opinion and emotion. Below you find a link to an animation clarifying this.


maandag 28 maart 2016

De kleur van Wortels / The color of Roots.

Experiment met vuur en aarde / Experiment with fire and earthIn mijn vorige bericht ben ik ingegaan op de invloed van de gesteentecyclus op de kunswerken die ontstaan zijn in het Panta Rei project.  In de gesteentecyclus transformeren bergen in klei, zand en kalk om uiteindelijk weer nieuwe bergen te worden. Ik heb dit verwerkt in Smeltende en Zwellende stenen. Een belangrijke fase in de gesteentecyclus heb ik niet kunnen verwerken. Voordat de nieuwe bergen ontstaan is de materie onderhevig aan enorme fysieke en thermische krachten. Drukken en temperaturen door mij niet voor te stellen en zeker niet te simuleren. Het fenomeen van vuur in de aarde liet me echter niet los waardoor een experiment onvermijdelijk werd. In een gat in de aarde heb ik een vuur gestookt waarin ik een aantal "Zwellende Stenen" heb gelegd. Vier "Stenen" had ik een jaar geleden al gemaakt. Daarna heb ik nog twee verse "Stenen" gemaakt. Het gat in de aarde heb ik weer afgedekt en de "Stenen" een tijdje laten rusten. Een paar weken later heb ik ze opgegraven. Twee "Stenen" waren helemaal verpulverd. Vier heb ik nog als brokstuk terug gevonden, maar ze wekten niet de indruk het nog lang vol te houden. Dit is duidelijk geen goede habitat voor "Zwellende Stenen". Dit is meer het gebied van wortels om samen met stammen de verbinding tussen lucht en aarde te bewerkstelligen.

In my latest post I wrote about the influence of the stone cycle on the artworks that took shape in the Panta Rei project. In the stone cycle mountains transform into clay, sand and lime, eventually to become  mountains again. I processed this in Melting and Swelling Stones. An important stage in the stone cycle is missing in my work. Before becoming new mountains again, the matter is subjected to immense physical and thermal forces. Forces so huge that they are impossible for me to imagine and certainly impossible for me to simulate. But the phenomenon of fire in the earth inspired me which made an experiment inevitable. I made a hole in the earth in which I kindled a fire. I positioned 6 Swelling Stones in the fire.  4 "Stones" I already made a year ago. On top of that I made 2 fresh "Stones". When the fire died I covered the hole again. A few weeks later I dug them up. Two "Stones" where already pulverized. The other four I found back in a worn condition. They did not give the impression that they would last much longer in the earth. This clearly is not the right habitat for "Swelling Stones". This is the habitat for Roots. Together with stems they make the connection between earth and air.

Wortels in het Oerlandschap / Roots in the Primeval landscape.Wortels hebben altijd een prominente plek in het Oerlandschap gehad. In het begin van mijn ontwikkeling als kunstenaar had ik een moestuin. Het wroeten met mijn handen in de aarde en het maken van mijn kunst ging gelijk op. In een van mijn eerste werken waar de natuurmaterie een rol speelt, verschenen de wortels van de aarbeienplant als beeldend element.

Roots always had a prominent place in my Primeval Landscapes. At the start of my growth as an artist, I also had a vegetable garden. Working with my hands in the soil and shaping my artworks with my hands went hand in hand. In the first artworks that contained natural matter, the roots of a strawberry plant appeared as a visual element.

De Oerknal / The Big Bang. 2001. 95-165cmDetail

Detail


Het werken op het land en het werken aan mijn Oerlandschappen raakte steeds meer met elkaar verweven. Op mijn atelier begon ik te werken met vezelhennep. Vanuit de behoefte om de materie naar de bron te herleiden ben ik dit zelf gaan verbouwen. De oogst is in de jaren daarna regelmatig in de Oerlandschappen verschenen met als hoogtepunt de serie Roots in 2006.
De hele hennepplant word gebruikt waarbij de wortels vaak aan de bovenkant van het werk terecht komen. Hiermee onderstreep ik het belang van het naar boven krijgen van je wortels. De wortels waarmee je verbonden bent met de aarde.

Working the land and working on my Primeval Landscapes began to intertwine more and more over time. In my studio I started working with hemp fiber. From the need to reduce the matter to it's source, I started growing the fiber hemp myself. The harvest appeared in the Primeval Landscapes on a regular base and highlighted in the series Roots in 2006.
The whole hemp plant was used. Often the roots ended up on the top side of the artwork. Hereby I underline the need to surface your own roots. The Roots that connect you to the earth.

United Roots 2. 70-80cm.

Roots United 1. 75-125cm.


Roots United 2. 75-140cm

United Roots 1. 60-85cm.De kleur van Wortels / The color of Roots.Na ruim een jaar lang alleen met zand, kalk en klei gewerkt te hebben begon ik behoefte aan kleur te krijgen. Zomaar wat pigment pakken werkt niet voor mij. Er moet een verbinding zijn met het innerlijke proces waar ik mee bezig ben. Deze verbinding kwam tot stand bij een bezoek aan de biologische kwekerij van Han Janson. Het gesprek ging over natuurlijke verfstoffen. Mijn interesse werd voornamelijk gewekt door kleurende wortels als meekrap, indigo en geelwortel. Een paar weken later stonden ze in de grond. De eerste oogst kunnen we pas over twee jaar verwachten. Gelukkig hoefde ik hier niet op te wachten. Een zoektocht door mijn atelier leverde een zak meekrap op. Deze komt uit een atelier erfenis van een bevriende kunstenares. Ook had ik nog een pot met brokken geelwortel (Kurkuma, kunjit). Deze kwamen uit de opheffings uitverkoop van een lokale kruidenwinkel.
After only working with sand, lime and clay for more than a year, I started to feel the need for color. Just grabbing some pigments does not work for me. There has to be a connection with my inner process.  This connection worked out when visiting the organic farm of Han Janson. We discussed natural dyes. My interest went mainly to coloring roots like madder, indigo and turmeric. A few weeks later they were planted. The first harvest could be expected two years later. Luckily I did not have to wait that long. Searching my studio I found a bag with madder which came from a studio legacy from an artist friend. I also had a pot with turmeric lumps which came from a clearance sale of a local herb shop. 

Smeltende Stenen 5. 64x35cm

Detail

Smeltende Stenen 6. 52-52cm

Detail