zaterdag 24 december 2022

Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang / New balance of Yin and Yang.

 

De cirkel rond / A full circle.

Zelf dacht ik wel klaar te zijn met de bron van de Rijn en dat Panta Rei me inmiddels naar andere plaatsen bracht. Dit bleek toch anders te zijn. Dringende omstandigheden brachten me naar Chur, een Zwitsers stadje op slechts 10 km van de plek waar de beide bronrivieren van de Rijn bij elkaar komen.

In 2015 ben ik beide bronrivieren van de Rijn gaan volgen tot de bron zelf. Een reis waarbij de natuur mij continu van mijn bedachte pad afbracht en mij een spiegel voorhield. Een beschrijving van deze reis is te lezen in dit blogbericht:

 https://oerlandschap.blogspot.com/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html

De intense ervaring van deze reis bleek de start te zijn van mijn Vision Quest, een sjamanistisch ritueel wat bepalend zou zijn voor het vervolg van het Panta Rei project. Het ritueel heeft mij veel gebracht waarbij iedere stap tot verdere ontwikkeling en nieuwe kunstwerken heeft geleid. Het hele proces is in meerdere blogberichten beschreven.

Nu wordt er gezegd dat de werkingsperiode van een Vision Quest 7 jaar is. Op de week nauwkeurig had het lot mij na 7 jaar naar deze plek gebracht. Ik kon dit niet als toeval zien en voelde de urgentie om hier iets mee te doen. Een ritueel op de plek waar beide bronrivieren bij elkaar komen. In dit ritueel wilde ik wat steentjes aan de rivier offeren. Steentjes die ik gemaakt heb voor mijn Vision Quest.

Voor dit ritueel zocht ik een droge plek zo dicht mogelijk bij het punt waar beide bronrivieren samen komen. Hier ging ik aan het werk met de steentjes. Fascinerend was dat zodra ik hiermee begon, het waterpeil van de rivier begon te stijgen. De steentjes die droog lagen werden opgenomen door het water. De rivier accepteerde mijn offer!

I myself thought I was done with the source of the Rhine and that Panta Rei was taking me to other places by now. This turned out to be different. Urgent circumstances brought me to Chur, a Swiss town just 10 km from the meeting point of the two source rivers of the Rhine.

In 2015 I started following both source rivers of the Rhine to the source itself. A journey in which nature continuously diverted me from my planned path and held up a mirror to me. A description of this journey can be read in this blog post:

https://oerlandschap.blogspot.com/2015/10/terug-naar-de-bron-back-to-source.html

The intense experience of this journey turned out to be the start of my Vision Quest, a shamanic ritual that would determine the continuation of the Panta Rei project. The ritual has brought me a lot, with every step leading to further development and new works of art. The whole process has been described in several blog posts.

Now it is said that the operating period of a Vision Quest is 7 years. Accurate to the week, fate had brought me to this place after 7 years. I couldn't see this as a coincidence and felt the urgency to do something about it. A ritual at the place where both source rivers meet. In this ritual I wanted to offer some pebbles to the river. Stones I made for my Vision Quest.

For this ritual I looked for a dry place as close as possible to the point where both source rivers meet. Here I went to work with the stones. Fascinatingly, as soon as I started doing this, the water level of the river started to rise. The stones that were dry were absorbed by the water. The river accepted my sacrifice!


Op het eerste gezicht zagen de strandjes van beide bronrivieren er hetzelfde uit. Nader onderzoek liet echter zien dat de verschillen groot waren. De rivier van de hoofdbron, de Toma-see, had zand aangevoerd. De Hinterrhein bleek klei afgezet te hebben op de oevers. 
Natuurlijk moest er van beide strandjes wat materie mee naar Noordwijk. Terug in mijn atelier was dit een aanleiding om ook hier een ritueel uit te voeren. De cirkel is weer rond!

At first glance, the beaches of both source rivers looked the same. However, further research showed that the differences were large. The river from the main source, Lake Toma, had brought in sand. The Hinterrhein turned out to have deposited clay on its banks.
Of course, some material from both beaches had to be brought to Noordwijk. Back in my studio, this was a reason to perform a ritual here as well. The circle is round again! there sacrifice. Stones I made for my Vision Quest.Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang / New balance of Yin and Yang.

De Vision Quest heeft mij flinke veranderingen gebracht. Veranderingen die vaak beginnen zonder dat je het door hebt. Een van de grootste veranderingen voor mij als kunstenaar is dat ik in een nieuw atelier terecht ben gekomen.
22 jaar lang heb ik vrijwel zonder onderbreking gewerkt in mijn atelier aan de Bronckhorststraat in Noordwijk. In 2020 werd dit doorbroken toen ik de kans kreeg om een levend kunstwerk te maken wat het Panta Rei project tot dan toe samenvatte. Een eerste schets gemaakt met de belangrijkste werken van de afgelopen jaren en het zaaien van een hennepbos leidde tot een dagelijks doorgroeiend kunstwerk.


Tegen het einde van dit project kreeg ik te horen dat ik mijn atelier moest verlaten en op zoek moest naar een nieuwe plek. Door het contact opgebouwd bij het werken aan het hennepbos is het gelukt om een nieuwe plek te vinden waar ik een atelier kon inrichten.
Het verschil tussen het oude en het nieuwe atelier is groot. Het atelier aan de Bronckhorststraat was donker, omsloten en moeilijk toegankelijk. Ik ervaarde het als een grot. De grot die ik nodig had om uit te zoeken wat ik moest doen. Waarom moest ik kunst maken en welke vorm zou dat dan krijgen.
Het nieuwe atelier aan de Leeweg is totaal anders. Licht, rust en ruimte bepalen hier de sfeer.
De werken in dit blogbericht zijn de laatsten die in het oude atelier zijn ontstaan. 
Het kan niet anders dat deze verandering van atelier van invloed is op het werk wat ik ga maken. Ik stel me hiervoor open en stroom hierin mee. Spannend om te zien wat dit op gaat leveren.
Op zoek naar een nieuw evenwicht van Yin en Yang!

The Vision Quest has brought me significant changes. Changes that often start without you realizing it. One of the biggest changes for me as an artist is that I ended up in a new studio.
For 22 years I worked almost without interruption in my studio on the Bronckhorststraat in Noordwijk. In 2020 this was broken when I got the chance to create a living work of art that summarized the Panta Rei project up to that point. A first sketch made with the most important works of recent years and the sowing of a hemp forest led to a daily growing work of art.


Towards the end of this project I was told to leave my studio and look for a new place. Because of the contact I built up while working on the hemp forest, I managed to find a new place where I could set up a studio.
The difference between the old and the new studio is big. The studio on Bronckhorststraat was dark, enclosed and difficult to access. I experienced it as a cave. The cave I needed to figure out what to do. Why did I have to make art and what form would it take?
The new studio on the Leeweg is completely different. Light, peace and space determine the atmosphere here.
The works in this blog post are the last to be created in the old studio.
It is inevitable that this change of studio will affect the work I will be making. I open myself up to this and flow with it. Exciting to see what this will yield.
Looking for a new balance of Yin and Yang!


Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang 1 / New balance of Yin and Yang 1

56-49,5cm. 2021
Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang 2 / New balance of Yin and Yang 2.

56-49,5cm. 2021.

Het nieuwe evenwicht van Yin en Yang 3 / New balance of Yin and Yang 3.

56-49,5cm. 2021.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten