zaterdag 28 augustus 2021

De Nieuwe Wereld / The New World.

De Nieuwe Wereld / The New WorldDoor de werkzaamheden bij het Broeikaseffect ben ik het afgelopen jaar niet veel op mijn atelier geweest. Het was dan ook fijn om deze winter weer aan een nieuwe serie te kunnen werken. Ik bevond me net in een afrondende fase toen ik een telefoontje kreeg van stichting Kunstklank met de vraag of ik iets wilde doen op het landgoed Calorama in mijn woonplaats Noordwijk. Kunstklank is een organisatie die op mooie locaties voorstellingen organiseert. Deze keer was landgoed Calorama de plek waar muziek, dans, theater en beeldende kunst samenkomt met als thema De Nieuwe wereld. https://www.kunstklank.nl
Tussen het telefoontje en het eerste bezoek aan het landgoed werd mij al snel duidelijk dat ik met een cirkel van hennep wilde gaan werken, met daarin een Wachter van de Aarde. Bij de verkenning van de locatie vond ik al snel de juiste plek voor dit project. Omdat de opening al snel was moest ik gelijk beginnen. De zaadjes moesten de grond in. Het maaimoment voor deze plek werd naar voren gehaald zodat ik aan de gang kon.
Due to the work on the greenhouse effect, I haven't been in my studio much in the past year. It was therefore nice to be able to work on a new series again this winter. I was just in the final phase when I received a call from the Kunstklank foundation asking if I wanted to do something on the Calorama estate in my hometown of Noordwijk. Kunstklank is an organization that organizes performances at beautiful locations. This time, the Calorama estate was the place where music, dance, theater and visual arts come together around the theme The New World. https://www.kunstklank.nl
Between the phone call and the first visit to the estate, it quickly became clear to me that I wanted to work with a hemp circle, containing a Guardian of the Earth. When exploring the location, I quickly found the right place for this project. Because the opening was soon, I had to start right away. The seeds had to go into the ground. The mowing time for this spot was brought forward so I could get started.
De cirkel kreeg vier ingangen in lijn met de windstreken. Tijdens de oriëntatie op het landgoed kwam ik er achter dat er een voorraad zand op het landgoed lag die was afgegraven onder de toren van de oude St Jeroenskerk. Het betreden van de cirkel gaat door dit zand. In de cirkel heb ik de windstreken verbonden met oude dakleien van de andere St Jeroenskerk (deze leien heb ik destijds gebruikt voor de serie Leileven. https://www.robvanleeuwen.com/het-oerlandschap
Je betreed de Nieuwe Wereld nu over het zand waarop de ene kerk is gebouwd om terecht te komen op leisteen die de andere kerk heeft gebruikt om de elementen buiten te houden. Daar waar de lijnen kruisen is het punt waar de Wachter van de Aarde ging groeien.
The circle had four entrances aligned with the cardinal points. During the orientation on the estate I found out that there was a stock of sand on the estate that had been excavated under the tower of the old St Jeroenskerk. Entering the circle goes through this sand. In the circle I connected the cardinal points with old roof slates from the other St Jeroenskerk (I used these slates at the time for the Leileven series. https://www.robvanleeuwen.com/het-oerlandschap
You now enter the New World over the sand on which one church was built only to end up on slate that the other church has used to keep out the elements. Where the lines intersect is the point where the Guardian of the Earth began to grow.
Wachter van de Aarde / Guardian of the Earth.


Het concept van de Wachters is ontstaan in 2007 tijdens een locatieproject in Noordwijk. Het idee destijds was dat er een netwerk zou ontstaan tussen de plaatsen op aarde waar ik werkte. De werken die bij dit project ontstonden konden niet blijven staan maar het idee werd voortgezet in de workshop "Binding met de Aarde". Natuurlijke materie als zand, klei of een humuslaag van een workshop locatie werd meegenomen om een plek te krijgen in de kunstwerken op de volgende locatie.
De eerste Wachter die een permanente plek innam was de "Boswachter". Terwijl de elementen op hem inwerken, hield hij een oogje in het zeil in het Piet Florisdal in Noordwijk. Elk jaar ging ik daar een paar dagen aan het werk om de "Boswachter" door te laten groeien.
Vorig jaar is aan deze wisselwerking tussen mij en de elementen een einde gekomen en is de Boswachter verwijderd. https://oerlandschap.blogspot.com/2017/05/de-boswachter-forester.html

The concept of the Guardians originated in 2007 during a location project in Noordwijk. The idea at the time was that a network would be created between the places on earth where I worked. The works created by this project could not be left standing, but the idea was continued in the workshop "Binding with the Earth". Natural matter such as sand, clay or a humus layer from a workshop location was taken to get a place in the artworks at the next location.
The first Guardian to take a permanent position was the "Forester". While the elements affect him, he kept an eye on things in the Piet Florisdal in Noordwijk. Every year I went to work there for a few days to help the "Forester" grow.
Last year this interaction between me and the elements came to an end and the Ranger was removed. https://oerlandschap.blogspot.com/2017/05/de-boswachter-forester.htmlTot dit moment volgde het concept van de Wachters een bedacht spoor. In 2018 kwam hieraan een einde. Voor de volgende Wachters werd ik onverwacht opgenomen in een stroom van gebeurtenissen die uiteindelijk leiden naar twee Wachters in Zuid-Spanje. Het proces heb ik beschreven in dit blogbericht: https://oerlandschap.blogspot.com/2018/05/wachters.html
De Wachter die ik nu aan het maken ben ervaar ik als een vergelijkbaar proces. Ook nu kwam de uitnodiging uit het niets en werd ik opgenomen in een stroom van gebeurtenissen die uiteindelijk tot deze Wachter van de Aarde leidt.
Up to this point, the concept of the Guardians followed a devised trail. This came to an end in 2018. For the next Guardians, I was unexpectedly caught up in a stream of events that eventually lead to two Guardians in southern Spain. I have described the process in this blog post: https://oerlandschap.blogspot.com/2018/05/wachters.html
I experience the Watcher that I am making now as a similar process. Again, the invitation came out of nowhere and I was caught up in a stream of events that eventually leads to this Guardian of the Earth.

Hennep / Hemp.Het materiaal wat een centrale rol speelt bij het maken van de Wachters is hennep. Ik verwerk sinds 2003 vezelhennep in mijn kunst. Destijds had ik wat verbouwd in de groentetuin en heb vervolgens de hele plant van wortel tot tak gebruikt in mijn Oerlandschappen. De hennep staat voor mij symbool voor de relatie die de mens heeft met de natuur. Een eeuwenoude plant die makkelijk groeit, geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft en waarvan elk onderdeel nuttig en bruikbaar is. Deze plant wordt nauwelijks gebruikt omdat er onder andere aan plastic meer en makkelijker geld te verdienen is.
Tot dan was de hennep één van de materialen die ik gebruikte in mijn werken. Vorig jaar kreeg ik de kans om met de hennepplanten zelf aan de gang te gaan. Een bos van 6 bij 12 m als een levende sculptuur.
The material that plays a central role in making the Guardians is hemp. I have been incorporating fiber hemp into my art since 2003. At the time I had grown some in the vegetable garden and then used the whole plant from root to branch in my Primeval landscapes. To me, the hemp symbolizes the relationship that humans have with nature. An age-old plant that grows easily, requires no pesticides and where every part is useful and usable. This plant is hardly used because, among other things, there is more and easier money to earn from plastic.
Until then, hemp was one of the materials I used in my works. Last year I had the opportunity to get started with the hemp plants myself. A forest of 6 by 12 m as a living sculpture.
Een fascinerende reis die ik van zaaien tot oogsten heb beschreven in 5 blogberichten die hier te vinden zijn: https://www.robvanleeuwen.com/panta-rei
In mijn onderzoek naar hennep stuitte ik op bouwblokken van hennep en kalk. De stam van de hennepplant bestaat uit vezels en hout. Het hout is bij de winning van de vezels een bijproduct. Bij deze bouwblokken echter wordt het hout met kalk samen geperst. Toen het telefoontje van Kunstklank kwam was mij gelijk duidelijk dat ik met deze bouwblokken wilde werken.
A fascinating journey that I have described from sowing to harvesting in 5 blog posts that can be found here: https://www.robvanleeuwen.com/panta-rei
In my research into hemp, I came across building blocks made of hemp and lime. The trunk of the hemp plant consists of fibers and wood. The wood is a by-product of the extraction of the fibers. With these building blocks, however, the wood is pressed together with lime. When the phone call from Kunstklank came, it was immediately clear to me that I wanted to work with these building blocks.


Ook vezels geoogst uit het hennepbos kregen een plek in deze Wachter.

Fibers harvested from the hemp forest were also included in this Guardian.Noord / NorthOost / East.Zuid / South.West.
Binding met de aarde, samenwerken met de natuur. Dit zijn de kernbegrippen waarmee ik wil werken. Zo had ik dus bedacht dat ik een cirkel van hennep wilde laten groeien. De elementen dachten daar heel anders over. De ontluikende plantjes kregen zwaar weer te verduren waarna de platgeslagen plantjes een feestmaal werden voor de slakken. Daarna heb ik nog een keer ingezaaid. Dit ontkiemde niet omdat het te vochtig weer was. Dus...!, meebewegen. De kring van hennep loslaten en kijken wat er wel wil groeien.
Connecting with the earth, working together with nature. These are the core concepts I want to work with. So I decided that I wanted to grow a circle of hemp. The elements thought very differently about that. The budding plants had to endure heavy weather, after which the flattened plants became a feast for the snails. Then I seeded again. This did not germinate because the weather was too humid. So...!, move along. Let go of the circle of hemp and see what will grow.Geen opmerkingen:

Een reactie posten