vrijdag 8 januari 2021

Het Broeikaseffect - Panta Rei / The Greenhouse effect - Panta Rei.

 

Rotsen en Stenen / Rocks and Stones.De gesteentecyclus is een van de belangrijkste sporen die in het Panta Rei project naar voren gekomen is. Bergen die door de elementen verpulveren en als zand, kalk en klei de wereld in trekken om uiteindelijk via de zeebodem en het binnenste van de aarde weer als berg tevoorschijn te komen. Zand, kalk en klei zijn inmiddels de basismaterialen waaruit mijn kunstwerken ontstaan.
Met het kaler worden van de hennep, kreeg de installatie behoefte aan een impuls met nieuwe stenen.

The rock cycle is one of the most important traces that emerged in the Panta Rei project. Mountains that are pulverized by the elements and migrate into the world as sand, lime and clay, eventually emerging as a mountain via the seabed and the interior of the earth. Sand, lime and clay are now the basic materials from which my artworks are created.
With the hemp becoming bare, the installation needed a boost with new stones.

Bij het blootleggen van de wortels rondom de centrale sculptuur ontstond een vorm die erom vroeg om een nieuwe rots te worden. Het maken van deze rots bracht de kalk in de installatie. Kalk die zich vervolgens verder verspreidde in het hennepbos.

When the roots around the central sculpture were uncovered, a form emerged that asked to become a new rock. The making of this rock introduced the lime into the installation. Lime that then spread further into the hemp forest.

Licht en donker / Light and dark.Met het naderen van de winterzonnewende en daarmee het einde van dit project, begonnen de dagen korter en donkerder te worden. Het donker worden vroeg om nog een laatste ingreep met licht. 
Het element vuur deed zijn intrede om een spoor van licht en warmte door het bos te trekken.

As the winter solstice approached and with it the end of this project, the days started to get shorter and darker. It was getting dark that required one last intervention with light.
The element of fire came in to draw a trail of light and warmth through the forest.


Een laatste wandeling / a final stroll.Het project is inmiddels beëindigd. Vanaf het moment dat de eerste zaadjes de grond in gingen was het duidelijk dat het een reis zou worden die geen fysieke sporen zou achterlaten. De reis zelf was het doel. 
Gelukkig zijn er nog wel digitale sporen. Het onderstaande filmpje is een mogelijkheid om nog een keer mee te wandelen door de installatie.

The project has since ended. From the moment the first seeds went into the ground, it was clear that it would be a journey that would not leave any physical traces. The journey itself was the goal.
Fortunately, there are still digital traces. The video below is an opportunity to walk through the installation again.

Panta Rei.Het tweeluik wat uit elkaar gehaald was om een nieuwe ingang te creëren voor dit project is weer samengevoegd.
De grond in de kas is weer klaar voor een volgend project.
De hennep is geoogst en zal ongetwijfeld weer een plek vinden ergens in de toekomst.

Alles stroomt - Panta Rei.


The diptych that was taken apart to create a new entrance for this project has been put back together.
The soil in the greenhouse is ready for the next project.
The hemp has been harvested and will undoubtedly find a place again sometime in the future.

Everything flows - Panta Rei.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten