maandag 7 september 2020

Het Broeikaseffect - transformatie / The Greenhouse effect - Transformation.

 De Binnenwereld / The Inner world.


In het vorige blogbericht was te zien hoe de ingezaaide installatie was uitgegroeid tot een hennepbos waarin het groen van de bladeren een allesoverheersende plek in nam. Een deel van de kunstwerken van de basis installatie was niet meer zichtbaar. Wat nog wel zichtbaar was, was een gevolg van ingrepen door mij in het groeiproces. 

Groei was alles bepalend tot ongeveer drie maanden na het inzaaien. Waar op veel plekken de groei nog niet te stuiten was, begon er op andere plaatsen een tweede spoor te ontstaan. Volgroeide hennepplanten begonnen aan de onderzijde blad te verliezen. Stammen werden zichtbaar waardoor een heel nieuw lijnenspel tevoorschijn kwam.

The previous blog post showed how the seeds that had been sown had grown into a hemp forest in which the green of the leaves was dominant. Some of the artworks of the basic installation were no longer visible. What was still visible was a result of interventions by me in the growth process.

Growth was decisive until about three months after sowing. Where in many places the growth could not yet be stopped, in other places a second track began to emerge. Full grown hemp plants started to lose leaves on the underside. Trunks became visible, revealing a whole new interplay of lines.Door het wegvallen van de bladeren kreeg het licht weer kans om de grond te bereiken. Dit bood mij de kans om nieuwe plekken in te zaaien. Verval van het oude en groei van het nieuwe kwamen zo naast elkaar te staan.

The disappearance of the leaves gave the light a chance to reach the ground again. This gave me the opportunity to sow new places. Decline of the old and growth of the new thus came together.Ook de geïntegreerde kunstwerken kwamen letterlijk in een ander licht te staan.

The integrated artworks were also literally put in a different light.
De buitenwereld / The Outer world.


Hoe anders is de dynamiek aan de buitenkant van de installatie. De bovenkant van de hennepplanten is nog volop in ontwikkeling. Waar eerst alle energie in de groei ging zitten gaat nu alle aandacht naar de ontwikkeling van zaden. Een waar paradijs voor de mussen is ontstaan. Het is dan ook vaak gezellig druk in het bos wat van boven gezien een woeste uitstraling heeft gekregen.

How different the dynamics are on the outside of the installation. The top of the hemp plants is still under development. Where all the energy used to be in growth, now all attention is focused on the development of seeds. A true paradise for the sparrows has emerged. It is therefore often pleasantly busy in the forest, which has a fierce appearance seen from above.Nieuwe verbinding / New connection.


Als onderdeel van de installatie heb ik op een gegeven moment een boom met kunstwerken geplaatst. Deze boom stond buiten de dynamiek van het hennepbos en ik had nog geen idee hoe dit bij elkaar moest komen. Uiteindelijk wisten topzware hennepplanten zelf de verbinding te leggen.

At one point, as part of the installation, I placed a tree with artworks. This tree was beyond the dynamics of the hemp forest and I had no idea how this was to come together. In the end, top-heavy hemp plants managed to make the connection themselves.dinsdag 9 juni 2020

Het Broeikaseffect - groeien / The Greenhouse effect - growing.Kiemkracht / Germination.In het vorige blogbericht was te zien hoe de eerste schets voor deze Panta Rei installatie tot stand kwam en hoe de kale grond ingezaaid werd met vezelhennep zaad. Vanaf dat moment begon de interactie met de onzekerheid van natuurlijke processen. Grote delen ontkiemden voorspoedig. Andere delen ontkiemden juist weer matig. Dit leidde tot een proces van herplanten en gedeeltelijk opnieuw zaaien. Daarnaast dienden zich nieuwe plekken aan die ingezaaid wilden worden.
Uiteindelijk ontstond er een hennep jungle waarin elke plant zijn eigen groeitempo vond.

In the last blogpost I showed how the first sketch for this Panta Rei installation came about, and how fiberhemp seed was planted in bare soil. From this moment on the interaction with unpredictable natural processes started.                                                                                     Many seeds sprouted strong and healthy. Others weren't so strong. This led to a process of replanting and partially resowing. In addition to this, new spots were allocated for sowing.  Eventually a hemp jungle emerged, in which every plant found it's own growing speed.                                                                                                                                                        

Contact.


De eerste weken groeide de hennep voorzichtig. De meeste energie ging zitten in het wortelen. De aanvoer van voedsel en vocht moest eerst op orde zijn. Toen deze basis gelegd was ontstond er een spectaculaire groei waarbij een groei van 10 cm per dag gebruikelijk was.
Al snel maakte de hennep contact met de opgestelde kunstwerken en begon de interactie.

During the first few weeks the hemp grew slowly. Most of its energy went into sprouting roots, because the supply of food and water must first be assured. When this foundation was laid, the growth became spectaculair. An increase of 10 cm a day was usual.                                          Soon the hemp made contact with the installed artworks, and the interaction started.Buigen of Breken / Bending or Breaking.


De volgende fase was het zoeken naar een manier hoe ik mijzelf kon voegen in de groei van de hennep en de interactie met de bestaande kunstwerken.
Het begin was voorzichtig. Een oude voorraad vezelhennep planten van een oogst uit 2003 begon ik te gebruiken voor de eerste ingrepen in de groei. In eerste instantie voorzichtig door het verbinden van stammen met vezels.

The next step was to look for a way to insert myself into the growth of the hemp and the interaction with the artworks. I started carfully. An old supply of fiberhemp plants from a 2003 harvest was used for the first interventions. Primarily, fibers were used to connect the strains.Al gauw werden hele stammen ingezet om de groei te beïnvloeden.

Soon the whole strain was used to influence growth.
Opvallend was dat elke plek in de installatie een eigen dynamiek kreeg en behoefte had aan andere verbindende materialen. Naast de hennep uit de oude voorraad ben ik gebruik gaan maken van een eindproduct van de industriële vezelhennep, bindtouw uit de bouwmarkt. Ook heb ik een klos hennep touw in gebruik genomen uit een atelier erfenis van een bevriende kunstenares.

It was remarkable that every part of the installation had its own dynamic, and its own requirements for connecting material. Aside from the old supply of hemp, I started to use a supply twine, which is the endproducts of industrial fiber hemp. A bobbin rope was also introduced. The rope came from a studio heritage that I received from a artist friend.


Vaak is het werk subtiel en meditatief. Dit wordt afgewisseld met grote ingrijpende gebaren waarbij steeds vaker de grens opgezocht wordt van wat mogelijk is. Terwijl ik bezig was met het zoeken naar de grens van wat de hennep kan hebben kwam er een vraag in mijn gedachten die bleef hangen en misschien wel representatief is voor de tijd waar we in leven.

Hoever kan je de natuur buigen voordat deze breekt?

Wordt vervolgd.

For the most part, the work was subtle and meditative. But the calmth was frequently broken up by bold ventures, as I explored the limits of what hemp can handle. While intervening in such drastic ways a question came into my mind and got stuck there; a question that seems very relevant to the time we live in.
How far can you bend nature before it breaks?

To be continued.

vrijdag 17 april 2020

Het Broeikaseffect - zaaien. / The greenhouse effect - sowing.


Al geruime tijd speelde ik met de gedachte om een groeiend kunstwerk te maken wat het Panta Rei proces tot nu toe zou samenvatten. Dit jaar dient de mogelijkheid zich aan. Een bevriende kweker in mijn woonplaats Noordwijk biedt mij de ruimte om dit idee uit te werken. In een kas, midden tussen de bollenvelden, kan ik een stuk grond van 6 - 12 meter gebruiken om een groeiende installatie te maken. Gedurende 3 seizoenen zal de installatie meegroeien met de stroom van Panta Rei. De volgende fase in deze mooie reis.

For quite a while I was playing with the thought of a growing art installation that would summarise the Panta Rei process. This year the possibility occurred. A grower friend of mine in my hometown Noordwijk offered me a space to realize this idea. In a greenhouse in the middle of the flowerfields, he let me use a stretch of land of 6 by 12m to create a growing art installation. Over the course of three seasons the installation will grow in accordance with the flow of Panta Rei. This is the next phase in this beautiful journey.

Eerste schets / First sketch.
De reis begon in 2014 met het besluit om naar de bron van de Rijn te reizen om van daaruit mee te bewegen met wat zich aandiende. Ik heb op meerdere plekken kunnen werken waaruit vele kunstwerken zijn ontstaan. In 2015 kwam de ervaring van het eerste jaar samen in het tweeluik wat hierboven te zien is.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

Voor de installatie heb ik besloten het tweeluik bij het begin te plaatsen. Deze keer zijn de twee delen uit elkaar gehaald om zo een nieuwe ingang te creëren.

The journey started in 2014 with my decision to travel to the source of the Rhine, and to thenceforth work with what was presented to me. I worked in several places and many artworks materialized. In 2015 the experiences of the first year came together in the diptych presented above.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2015/04/de-andere-kant-van-de-stroom-other-side.html

The diptych was placed at the start of the installation. The panels where separated to create a new entrance.De volgende jaren bleken achteraf gezien de aanloop naar het sjamanistische ritueel de Vision Quest. Bij de eerste schets voor deze installatie zullen de werken die rondom de Vision Quest zijn ontstaan een belangrijke rol vervullen. In het hart van de installatie maken de Talking Drums de verbinding met de windrichtingen.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

The following years were, in retrospsective, a preface to the Shamanic ritual of the Vision Quest. For the first sketch of this new art installation, the works created around the Vision Quest will play an important role. In the heart of the installation the Talking Drums make a connection with the wind directions.

http://oerlandschap.blogspot.nl/2017/03/talking-drums.html

Oost.

Zuid.


Centraal tussen de Talking Drums is de sculptuur "Mus, Ma en Kleine Zwaan" geplaatst.


Centrally located, between the Talking Drums, the sculpture "Mus, Ma and Little Swan" is placed.Het laatste deel van de schets wordt gevomd door een opstelling van de reflecterende werken uit de serie "Portet van de Sjamaan".


The last part of the sketch is formed by a setup of the reflecting works from the series "Portrait of the Shaman".

Zaaien / Sowing.


De opstelling van de bestaande kunstwerken zie ik als de eerste schets. Het echte werk moet nu nog gaan beginnen. Sinds 2003 is vezelhennep een van de basismaterialen waar ik mee werk. Door de jaren heen is het regelmatig in mijn werk verschenen. In deze groeiende installatie krijgt de hennep de hoofdrol. Het hele stuk van 6 - 12m heb ik ingezaaid met hennepzaad met als doel dat er een interactie ontstaat tussen de bestaande kunstwerken, de groeiende hennep en mijzelf.
Wordt vervolgd!

I consider the current arrangement of the artworks present as a first sketch. The real work has yet to begin. Since 2003 fiberhemp is one of the basic matters that I work with. Through the years it appeared in my work on a regular base. In this growing installation the hemp has a central role. The whole stretch of 6m - 12m I sowed with hempseed. I aim to create an interaction between the artworks present, the growing hemp and myself.
To be continued!


zaterdag 28 december 2019

Essentie, een tussenstand / Essence, an interlude.


De zoektocht naar de essentie is voor mij de belangrijkste reden om kunst te maken. Datgene wat ik zoek ben ik Het Oerlandschap gaan noemen. Het daadwerkelijk vinden is waarschijnlijk te hoog gegrepen. Dit is voor weinigen weggelegd. Voor mij volstaat het om op de juiste weg te zijn en voortdurend dichter bij de essentie, het Oerlandschap, te komen.
Het Panta Rei project wat ik vijf jaar geleden ben begonnen heeft de weg naar het Oerlandschap duidelijker gemaakt. Zoals het er nu voorstaat kan ik twee sporen herkennen die echter niet los van elkaar te zien zijn. Het eerste spoor is het herstellen en versterken van mijn natuurlijke staat. Het direct werken met de elementen aarde, water, lucht en vuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel gebleken. Het tweede spoor is het accepteren van de aanwezigheid en het belang van het ondefinieerbare, het onderbewuste. Dat waar geen woorden meer voor zijn. Kunst is voor mij een manier om dit te benaderen.
Beide sporen worden in de onderstaande serie kunstwerken door de materie vertegenwoordigd. Een mooi symbool voor het herstel van de natuurlijke staat is voor mij de kalk die in het Panta Rei project een belangrijke plek in mijn werk heeft ingenomen. De kalk wordt met veel geweld door de mens uit een berg gesloopt. Het wordt gebrand en moet uiteindelijk onder water, in een emmer bewaard worden om voor de mens bruikbaar te blijven. Echter zodra de kalk weer "losgelaten" wordt en aan de elementen wordt blootgesteld, dan gaat het weer CO2 opnemen en keert terug naar zijn natuurlijke staat, steen. Onbenoembare materie vind ik op het strand. Zwarte brokken komend van de zeebodem die voor mij niet te definiëren zijn en die het maar moeilijk vinden om boven water intact te blijven. Soms lukt dit en kan ik ze gebruiken in een kunstwerk.  En mocht er dan alsnog een brokje of een velletje vanaf komen, dan wordt je beloond met een intens diepe zwart.

Searching essence is the most important reason for me to make art. What I am looking for I call the Primeval Landscape. Actually reaching this goal is probably beyond my reach. Heading in the right direction, however, getting closer and closer to the essence, the Primeval Landscape, is a worthwile pursuit in itself.
The Panta Rei project I started five years ago made the path to the Primeval Landscape clearer to me. As of now I identified two clear tracks. However, they are not entirely distinct. The first track is restoring and strenghtening my attunement to nature. Directly working with the elements earth, water, fire and air proved to be very helpful. The second track is accepting the presence of the undefined, the subconsious; a world beyond words. For me, art is a way to approach this world.
Both tracks are represented in the artworks below. A nice symbol of the restoration of the natural state, my attunement to nature, is lime. Lime became the most important kind of matter for me during the Panta Rei project. The lime I use is violently removed from a mountain, then burned. To remain servicable for mankind it is kept in a bucket, submerged in water. But once the lime is "released" and exposed to the elements again, it will starts to absorb CO2 once more and return to its natural state, which is stone.
Undefined matter I find on the beach. Black lumbs coming from the bottom of the sea. Out of the water they dry and struggle to remain in one piece. Sometimes they succeed and; such lumps I can use in a work of art. And should small grains or flakes come off, a beatiful deep black will be laid bare.


56x22x9 cm.

56x22x9cm.

33x39x6 cm.

33x39x6 cm.

41x34x6 cm.

41x34x6 cm.


56x50x9 cm.56x50x9 cm.
zaterdag 7 september 2019

Vuur / Fire.


Frozen Fire.


Zo rond het jaar 2000 ben ik begonnen met het werken met de elementen. Hierbij zocht ik naar een manier van werken met zo weinig mogelijk ruis tussen de materie en mij. Dit hield in werken met mijn handen zonder hulpmiddelen en gereedschap. Bij het element vuur bleek dit lastig. Vuur wilde wel in mijn werk maar zonder gereedschap lukte dit niet. Ik heb toen gekozen om een eenvoudige brander te gebruiken  die ik ook wel mijn vuurkwast ben gaan noemen.
De eerste drie maanden van 2003 waren erg koud. En als het buiten koud is, dan is het dat ook in mijn atelier. Werken werd erg lastig gemaakt omdat alles in mijn atelier bevroor. Hier was verder niets aan te doen dus besloot ik om met deze omstandigheden te gaan werken. Stukken papier liet ik in water bevriezen. De brokken ijs met papier ging ik bewerken met de brander. Het vuur en het smeltende water werden zo de beeldende krachten. Daarna alleen caseïne lijm als beeldend element toegevoegd. In een later stadium heb ik dit proces met stukken schildersdoek herhaalt.

Around the year 2000 I started working with the elements. I was looking for a way of working that caused as little interference as possible between the matter and me. This meant working with my hands, without tools and devices. This was a problem with the element fire. Fire wanted to be in my work, but without tools I could not achieve this. I chose to use a simple gas burner I called my firebrush.
The first three months of 2003 were very cold. And when it is cold outside, it is also cold in my studio. Working became difficult because everything in my studio froze. There was nothing I could do about that, so I decided to work with the circumstances. I left pieces of paper I left to freeze in water. I started working the lumps of ice, with paper encased inside them, using the gas burner, thus making fire and the melting ice into creating forces. Later only caseïne was added as creative element. The proces was repeated with pieces of canvas instead of paper.

Vuurtekens / Firetokens.
Na deze serie werken had het letterlijk werken met vuur een vaste plek veroverd op mijn atelier. Dit veranderde toen ik in 2014 begon met het Panta Rei project.

https://oerlandschap.blogspot.com/2014/10/introductie-introduction.html

Aangekomen bij de bron van de Rijn bekroop mij het gevoel dat het element vuur hier niets te vertellen had. Zelfs de bliksem krijgt hier niets in de brand door de afwezigheid van brandstof.

After these works the element fire had conquered its place in my studio. This changed when I started the Panta Rei project in 2014.

https://oerlandschap.blogspot.com/2014/10/introductie-introduction.html

Arriving at the source of the river Rhine I got the feeling that the influence and power of the element fire is limited in a surrounding like this. Even lightning cannot start a fire here, due to the absence of fuel.


In de vijf jaar die ik vervolgens werkte aan het Panta Rei project speelde het element vuur nauwelijks een rol en voerde het element aarde de boventoon.
De behoefte om met vuur te werken kwam weer naar boven na de Panta Rei tentoonstelling bij Gallery 9 in Amsterdam. De expositie leidde ook tot een hernieuwde kennismaking met de kunstenaar Wim de Haan die vanaf het begin van mijn werk met de elementen een grote inspiratie was en is.
Wim de Haan werd in de tweede wereldoorlog als Japans krijgsgevangene te werk gesteld aan de Birmaspoorlijn. Hij werd ernstig ziek en heeft daar een paar maanden op de rand van leven en dood gelegen. In deze periode heeft hij zicht gekregen op een wereld, achter de voor ons zichtbare wereld. Een inzicht wat zijn herstel inluidde en een aanleiding om bij terugkomst in Nederland kunst te gaan maken. Bij het maken van zijn kunst ervoer hij dezelfde luciditeit en het gaf hem de mogelijkheid om dit met zijn kunst te delen met wie het zien wilde.
De behoefte aan vuur en hernieuwde contact met het werk van Wim de Haan leidde tot een serie van vier nieuwe werken die ik de Vuurtekens ben gaan noemen.

In the following five years, as I was working the Panta Rei project, the element fire hardly came up in my work. Earth was the dominant element. The urge to work with fire again returned after the Panta Rei exhibition at Gallery 9 in Amsterdam. The exhibition led to a renewed acquaintance with the artist Wim de Haan who has been a great inspiration since I started working with the elements. During the second worldwar Wim de Haan was a prisoner of war and had to work on the traintracks in Birma. In this period he became seriously ill and was on the threshold of death for a few months. During this period he got a glimse at the world behind the mundane world that is visible for most of us. This insight was the start of his recovery and the inspiration to make art once he returned to the Netherlands. In making art he experienced the same lucidity as during his near-death experience, and shared this through his creations.
My need for fire and this new contact with the work of Wim de Haan led me to four new works that I call the Firetokens.


Vuurteken / Firetoken 1. 43-56cm.


Vuurteken / Firetoken 2. 56-43cm.


Vuurteken / Firetoken 3. 56-43cm.


Vuurteken / Firetoken 4. 56-43cm.


.


Vuur / Fire.


Niet elk kunstwerk is bestemd voor de eeuwigheid. Recente ervaringen met bevriende kunstenaars in de laatste fase van hun leven hebben mij dit laten zien. Prachtige, hoogwaardige kunst verdwijnt in het niets als er geen goede plek voor gevonden kan worden. Een zwaar emotioneel proces wat mij geleerd heeft dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het afstoten van werk wat niet relevant meer is. Vuur is hiervoor het ideale element.

Not every work of art is destined for eternity. Recent experiences with artist friends in their final stage of life showed me this. High quality art disappears into nothing when no proper place can be found for it. This was a heavy emotional proces that taught me that you cannot start soon enough with discarding works of art that are no longer relavant. For this, fire is the ideal element.